Entreprenadpesiktning

 

 

 

Slutbesiktning

 

Besiktningens syfte är att säkerställa att avtalade kontraktsarbeten blivit genomförda.

En besiktning sker alltid gentemot de handlingar och avtal som ligger till grund för en entreprenad. För att kunna genomföra en besiktning krävs alltså underlag som beskriver vad parterna har avtalat, både innan entreprenadarbetenas påbörjande och entreprenadens gång. En besiktning sker för både beställarens och entreprenörens del – båda får en bekräftelse på vad som är godkänt och vad som eventuellt kvarstår att åtgärda i entreprenaden. Såväl entreprenör som beställare ska beredas möjlighet att närvara vid besiktningen för att få föra fram sin syn på eventuella fel och bristfälligheter. Efter besiktningen upprättas protokoll som distribueras till alla parter.

Det finns olika typer av besiktningar som används i olika lägen. Exempel på besiktningar är förbesiktning, slutbesiktning eller efterbesiktning.

 

Garantibesiktning

Utförs inom 2 år från slutbesiktning för att konstatera om nya fel uppträtt som entreprenören är ansvarig för. Detta avser en besiktning av tidigare utförda arbeten för att se av om nya fel uppstått under garantitiden och om dessa fel ingår in entreprenörens garantiåtagande.

Garantibesiktning av tidigare utförda arbeten genomförs för att få en bedömning av om nya fel uppstått under garantitiden och klargörande av om det ingår i entreprenörens garantiåtagande. Besiktningen börjar med inledningssammanträde då besiktningsmannen informerar om hur besiktningen går till och vad som gäller efteråt.
Efter besiktningen skickas ett formellt garantibesiktningsutlåtande till beställaren och entreprenören. En garantibesiktning påkallas och bekostas av beställaren.

 

Garantibesiktning av småhusentreprenader. §59-besiktning

 

Som ovan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Adress: Poppelvägen 17 A, 135 52 Tyresö | Tel: 08-7421769 | Mail : info@ffbesiktning.se

 

www.fornuddenfastighetsbesiktning.se