Miljöinventering

 

 

 

Miljöinventering

 

Inventeringen av byggnadsverk inför t.ex. rivning klasefisseras enligt nedan.

 

    Farligt avfall

    Miljöstörande avfall

    Avfall för återvinning

    Återanvändning av byggnadsdetaljer

    Brännbart material

    Material för deponering

 

Vid inventering i byggnadsdelar som är avsevärt förorenade av tidigare verksamhet, kan

även en riskanalys göras av material, ämnen och beredningar som utgör en direkt fara

vid hantering och som normalt inte ingår i byggnadsmaterial.

 

Uppdrag

Inventeringen sker i huvudsak okulärt, med kontroll, undersökning, identifiering och klassificering av material och dess beståndsdelar utifrån personlig erfarenhet och kännedom, med i förekommande fall provtagning för identifiering i laboratorium, avseende metall, mineral,

kemiska sammansättningar och beredningar.

Inventeringen presenteras i ett besiktningsutlåtande som redovisar identifierade miljöfarliga

och skadliga ämnen, med eventuella laboratorieresultat samt ett inventeringsprotokoll.

 

Inventering görs även av annat förekommande material, för selektering vid rivning och omhändertagande.

 

Regelverk

·         Miljöbalken

·         Hälsoskyddslagen

·         Förordning om producentansvar

·         Förordning om PCB

·         Renhållningslagen

·         Förordningen om CFC och Halon m.m.(SFS 1988:716) : (1995:636)

·         Strålskyddslagen (1988:220)

·         Arbetarskyddslagstiftningen

·         Plan och bygglagen (PBL/SFS 1987:10)

·         Förordningen om farligt avfall (SFS 1996:971)

·         Hyreslagen

·         OVK

·         m.fl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Adress: Poppelvägen 17 A, 135 52 Tyresö | Tel: 08-7421769 | Mail : info@ffbesiktning.se

 

www.fornuddenfastighetsbesiktning.se